Enova - najnowsze zmiany w wersji 934934 | ASKA

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015

TUV Nord UE

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny 'aska.com.pl'.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka plików cookies >>

CLOSE
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jeżeli masz jakieś nurtujące Cię pytania, chcesz uzyskać dokładne informacje lub po prostu chcesz się z nami skontaktować - skorzystaj z formularza kontaktu dostępnego tutaj.

<< Powrót do bloga

12 lipca 2013

Enova - najnowsze zmiany w wersji 9.3.4934 2013-07-05

dodano dnia 2013-07-12

ENOVA

Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05

 

Moduł: AWW

Nowa funkcjonalność

 • Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej z bazy w wersji niezgodnej z wersją dodatku zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
 • Raporty AWW (wersja – enova w MS Excel). Umożliwiono wczytywanie kilku zdjęć danych jednocześnie. Należy w trakcie wczytywania danych zaznaczyć wybrane zdjęcia danych i potwierdzić okno przyciskiem OK. Dane zostaną wprowadzone na jedną zakładkę arkusza, do jednej tabeli, jedne pod drugimi w sposób ciągły.
 • Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW.
 • W raportach AWW wprowadzono utrzymywania wiersza podsumowania na liście danych. Jeśli jest włączona suma dla kolumny, to jest ona zapisywana do bazy przy zapisie raportu oraz wyliczana każdorazowo przy odświeżaniu danych.
 • W bazach demo dodano kilka przykładowych analiz AWW dotyczących sprzedaży, zakupów, marży, zasobów magazynowych i płatności.
 • Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.
 • Zmieniono sposób działania listy po zmianie wartości w polach filtra. Dotychczas w takiej sytuacji dane były usuwane. Obecnie zmienione pola filtra zostają wyróżnione żółtym tłem.
 • W oknie listy folderów otwieranej w trybie do wyboru przed wczytaniem listy dodano przyciski "Zaloguj" i "Wyloguj". Umożliwiają one zmianę operatora (przelogowanie się) podczas pracy z analizą.
 • Umożliwiono wczytanie do arkusza listy wskazanej poprzez folder podglądu tabel.

Zmiana funkcjonalności

 • Umożliwiono usuwanie zdjeć danych bez ich wczytywania. Na liście zdjęć otwieranej przyciskiem "Wybierz" dodano przycisk "Usuń".
 • Dodano automatyczne wyświetlanie panelu filrtowania po otwarciu analizy zapisanej w bazie, jeśli lista ma połączenie z bazą. Dotychczas panel filtrów był wyświetlane dopiero po odświeżeniu danych.
 • Ulepszono automatyczne łączenie listy z bazą danych podczas otwierania analizy zapisanej w bazie danych. Obecnie z bazą łączą się automatycznie wszyskie listy w skoroszycie (jeśli zawierają dane z tej samej bazy).

Poprawione funkcje

 • Poprawiono tworzenie zdjęć danych. W specyficznych przypadkach zdjęcie danych z określonymi filtrami zawierało inne wiersze niż wynikające z ustawień filtrów.
 • AWW- Poprawiono błąd przy tworzeniu zdjęcia danych z poziomu Projekty-> Dane analityczne-> Pozycje budżetów.
 • Poprawiono wczytywanie kolumn zawierających dane złożone, np. kwota z walutą. Dotychczas druga część takiego pola (symbol waluty) była zawsze ustawiana jako ostatnia kolumna, zamiast jako sąsiednia dla tej, której dotyczy. Obecnie symbol jednostki/waluty umieszczany jest obok ilości/kwoty.
 • W drzewie folderów w enova umożliwiono rozwijanie opcji "Analizy" do poziomu folderów z plikami.
 • Umożliwiono dodawanie kolumn w arkuszu również wtedy, gdy nie zawiera żadnych wierszy z danymi ze względu na ustawienia filtrowania.
 • Poprawiono formatowanie kolumn logicznych podczas wczytywania zdjęć danych. Obecnie formatują się one jako 0/1, jak w przypadku wczytywania innych list.
 • AWW. Konwersja standardowych raportów (Moduł Analiz z konfiguracją „arkusze w enova”).  Udostępniono konwersję standardowych analiz wielowymiarowych do ich nowej wersji  (Moduł Analiz z konfiguracją „enova w MS Excel”). Po wejściu na konkretną listę analiz np. Obroty wg kontrahentów, na górnym panelu należy nacisnąć przycisk Konwertuj. Pojawi się okno zapisu raportu, na którym określa się jego nazwę i miejsce (pola są wypełnione domyślnie). Potwierdzenie formularza konwertuje i zapisuje raport w nowej wersji. Po tej operacji należy zmienić konfigurację dla analiz z „arkusze w enova” na „enova w MS Excel”. Dalsza obsługa zgodna z opisem w podręczniku.
 • Poprawiono konwersję raportów AWW zapisanych w pliku MS Excel (w „starym wariancie”) do wariantu „nowego”, a bazujących na listach zdjęć danych.
 • Poprawiono błąd polegający na utracie połączenia z listy bazą w następującej sytuacji: przy otwartej analizie z połączeniem z bazą zostaje otwarty, zapisany i zamknięty inny skoroszyt. Po tej operacji pierwszy skoroszyt tracił połączenie z bazą.

 

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • Na definicji Zadania/Zdarzenia/Zlecenia serwisowego przy tworzeniu formularza użytkownika NET, dodano możliwość zaczytania domyślnego (uproszczonego) układu pól za pomocą przycisku "Domyślny układ".
 • Dodano możliwość kopiowania Zadań oraz Zdarzeń z częstotliwością X dni, do wybranej daty. Czynność pozwala na kopiowanie aktywności zarówno z poziomu listy jak i formularza.
 • Na formularzy kontrahenta dodano przycisk "Dane GUS". Po wprowadzeniu numeru NIP enova umożliwia zaimportowanie danych kontrahneta z bazy GUS. Kliknięcie przycisku "Dane GUS" wywołuje okno pośrednie, które wymaga wpisania kodu 'captcha'.
 • Dodano możliwość wybrania czynności "Przeliczanie kwot zrealizowanych" z poziomu listy projektów.
 • Korespondencja masowa - umożliwiono dodawania obrazków do treści korespondencji masowej. Po kliknięciu w "Nowy element" należy wybrać "Osadzony załącznik", a następnie wczytać obraz za pomocą przycisku na organizatorze. Przy wykorzystywaniu wysyłki z załącznikiem należy pamiętać, że nie każdy klient pocztowy potrafi obsłużyć tego typu załączniki.

Poprawione funkcje

 • Poprawiono wyświetlanie zakładki "Pozycje" na formularzach zadań. Dotychczas problem z wyświetlaniem tej zakładki występował w przypadku korzystania z licencji Projekty.

Moduł: Członkowie i szkolenia

Nowa funkcjonalność

 • Generowanie certyfikatów - do czynności 'Generuj certyfikaty' na grupie szkoleniowej dodano parametr 'Ogranicz do definicji'. Jeżeli parametr nie jest uzupełniony, wówczas czynność działa tak jak do tej pory, czyli generuje wszystkie typy zaświadczeń, które wprowadzone są na rodzaju szkolenia. Wybranie jakiejś wartości w tym parametrze, powoduje, że generowane będą tylko zaświadczenia o wskazanej definicji. W dostępnej liście wyboru widoczne są tylko te definicji zaświadczeń, które wprowadzono na rodzaju szkolenia.

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • Kartoteka kontrahenta: umożliwiono automatyczne ustawianie lokalizacji kontrahenta jako miejsca dostawy w dokumencie handlowym. Do lokalizacji można przypisywać rodzaje, np. biuro, miejsce dostawy oraz oznaczać ją jako domyślną danego rodzaju. W ten sposób można w karcie kontrahenta określić domyślne miejsce dostawy. Automatyczne przypisanie takiej lokalizacji jako miejsca dostawy w dokumencie nastąpi po ustawieniu odpowiedniego parametru w definicji tego dokumentu.
 • Kartoteka kontrahenta: za zakładce Handel/Dokumenty dodano możliwość wyświetlania dokumentów, w których kontrahent jest odbiorcą/dostawcą. Dotychczas standardowo były tam wyświetlane dokumenty, w których jest on sprzedawcą/nabywcą.
 • Kartoteka towaru: jednego dostawcę zastąpiono listą dostawców, z których jeden jest domyślny. Dla każdego z nich można określić czas dostawy w dniach. W związku z tym rozszerzono działanie generatora zamówień, w którym można teraz określić, w jaki sposób wybierany ma być dostawca. Dostępne są dwie opcje: domyślny oraz z najkrótszym czasem dostawy.
 • Kartoteka kontrahenta: na zakładce Handel/Cennik indywidualny do funkcji wyliczającej (Worker) CennikKontrahenta dodano właściwości (liczone w stosunku do ostatniej ceny zakupu z dowolnego magazynu): Marża, Narzut, MarżaKwota.
 • Lista towary i usługi i stany magazynowe: rozszerzono działanie Czynności "Utwórz dokument" dostępnej na liście Cennika i Stanów magazynowych. Parametr "Zerowe ilości" został zamieniony na "Ilości" z listą rozwijalną i dostępnymi opcjami do wyboru: Domyślne, Zerowe, Stan Razem, Stan dostępny.
  W przypadku wybrania definicji dokumentu Inwentaryzacji (INW) domyślnie ustawiana jest wartość "Zerowe" z możliwością zmiany tylko na "Stan Razem".
 • Dokument handlowy: wprowadzono standardową definicję dokumentu: korekta faktury zaliczkowej zakupu KZZAL.
 • Produkcja: dodano czynność "Aktualizuj technologie" dostępną dla operacji wzorcowej. Jej wykonanie skutkuje zaktualizowaniem kopii operacji danej wzorcowej w wskazanych technologiach, w których została ona użyta. Aktualizacji podlegają wszystkie parametry operacji oraz surowce, produkty i koszty łącznie z przypisanymi cechami. Umożliwia to przeniesienie zmian w operacji wzorcowej na technologie, w których została ona użyta.
 • Produkcja: rozszerzono możliwości kalkulacji kosztu wytworzenia produktów w technologii i zleceniu produkcyjnym w przypadku, gdy technologia zawiera wiele produktów. Wprowadzono wybór metody podziału kosztów na produkty: 1. Wg ilości (jak dotąd), 2. Wg współczynnika (określanego dla każdego produktu), 3. Wg współczynnika i ilości (czyli proporcjonalnie do iloczynu współczynnika i ilości).
 • Zatwierdzanie dokumentów w wielu kasach: Przy włączonej funkcjonalności "zatwierdzania dokumentów handlowych w wielu kasach" umożliwiono rozliczanie wpłat w walutach obcych wprowadzanych na rachunki prowadzone w walucie PLN razem z dokumentami faktur zaliczkowych wystawionych w całości w walucie obcej.
 • Produkcja: umożliwiono generowanie dokumentów zbiorczych w relacjach produkcyjnych, czyli np. jednego RWP z wielu zleceń produkcyjnych. Uwaga. W obecnej wersji nie jest dostępne grupowanie pozycji.
 • Zaimplementowano „using System.Linq” w obszarach Handel: własny algorytm obliczania limitu kredytowego oraz definicji ceny.
 • Dokument handlowy / Opis analityczny: Dodano czynności 'Opis analityczny - zatwierdź' umożliwiającą zatwierdzanie opisu analitycznego dodanego na pozycji dokumentu handlowego oraz 'Opis analityczny - do bufora' umożliwiającą przesunięcie do bufora zatwierdzonego opisu. Obie funkcje są dostępne w menu Czynności, ale tylko w kontekście zakładki Opis analityczny, z poziomu otwartego formularza dokumentu handlowego.
 • Kartoteka kontrahenta: dodano nowy kod Państwa Serbia - RS.
 • Dodano Chorwację do listy krajów Unii Europejskiej

Zmiana funkcjonalności

 • Generator zamówień: dodano możliwość ustawienia magazynu dla dokumentu zamówienia do dostawcy.
 • Umowy dostawy: dodano funkcjonalność przy wypełnianiu pozycji umowy dostawy. Polega na przepisywaniu daty realizacji (odczytu) i stanu realizacji (odczytu) do kolejnej pozycji, jeśli jest ona powiązana z tym samym urządzeniem.
 • Limity kredytowe: dodano możliwość stosowania kontroli limitu kredytowego dla płatnika, zamiast dla kontrahenta głównego. O sposobie działania systemu w tym zakresie decyduje dodatkowy paramter konfiguracji: Obliczanie zadłużenia dla: Kontrahenta głównego/Płatnika.
 • Faktury zaliczkowe: Umożliwiono  zatwierdzenie faktury końcowej (FV) generowanej z faktury zaliczkowej (FZAL), gdy na fakturze zaliczkowej pozycje były w PLN,  a płatność (wartość dokumentu) w innej walucie.
 • Ewidencja dokumentów: zmieniono sposób ustalania wartości dla dokumentów magazynowych. W sytuacji, gdy powstaje dokument KWZ związany ze zmianą ilości, w ewidencji dokumentów jego wartość jest widoczna od razu. Wcześniej trzeba było nadać stan wprowadzony.
 • Zestawienia: na liście Obroty wg opiekunów umożliwiono dodanie kolumny Marża (Workers.ObrotyOpiekuna.Wartosci.Marża). W celu odszukania workera należy dodatkowo w Organizatorze na zakładce Pola włączyć parametr „Właściwości biznesowe”.
 • Dokument handlowy: ulepszono działanie automatycznego wskazania dostawy podczas wystawiania dokumentu rozchodu. Obecnie, jeśli ilość towaru wprowadzona przez operatora przekracza ilość dostępną z jednej dostawy, automatycznie dodawane są pozycje pobierające zasoby z innych dostaw.
 • Poprawiono sposób ustalania kolejności pozycji dokumentu w przypadku, gdy w oknie wyboru zasobu zaznaczono wiele wierszy. W takim przypadku powstaje wiele pozycji dokumentu. Obecnie ich kolejność ustalana jest zgodnie z chronologią zasobów.
 • Relacje między dokumentami: zmieniono działanie algorytmu poszukiwania dokumentów handlowych wystawianych w relacjach. W obiegu dokumentów WZ 2 -> KWZ 2 -> FV2 w polu DokumentHandlowyNumer pokazuje się numer wystawionej do KWZ2 faktury FV2. Przed zmianą działania system nie pokazywał tego numeru.
 • Zestawienia: na liście Sprzedaż i Zakupy wg towarów dodano możliwość filtrowania danych wg wybranego kontrahenta.
 • Numeracja dokumentów: zmiana w sposobie prezentacji zmian zapisu w przypadku korzystania z numeracji w buforze, po zmianach prezentowany będzie Numer Pełny Zapisany.
 • Zestawienia: na liście Zestawienia/Obroty wg kontrahentów, zmodyfikowano prezentację danych uzależniając je od ustawienia filtra Okres zamiast Okres magazynowy. Umożliwia to wybranie dowolnego okresu czasu.
 • Obsługa kodów kreskowych: w poprzednich wersjach system szukał pierwszego towaru z kodem obcym, obecnie weryfikuje przypisanie tego kodu kontrahentowi wybranemu na dokumencie.
 • Kartoteka towaru: zmieniono reguły edycji ostatniej ceny przyjęcia w karcie towaru. Obecnie edycja jest dostępna, jeśli nie ma żadnego dokumentu, którym zarejestrowano przyjęcie tego towaru do magazynu. Poprzednio edycja była dostępna tylko dla wpisania pierwszej wartości, czyli jednorazowo.
 • Kartoteka towaru: umożliwiono przypisanie do jednego towaru wielu kodów obcych dla tego samego kontrahenta. W przypadku korzystania z cennika indywidualnego (grupowego), gdy do towaru przypisano więcej niż jeden kod dla danego kontrahenta, brany będzie pod uwagę wyłącznie pierwszy, a jego edycja z poziomu cennika indywidualnego będzie zablokowana.
 • Produkcja: dodano kopiowanie cech z obiektów podrzędnych podczas kopiowania operacji. W szczególności podczas kopiowania operacji przenoszone są cechy z surowców, produktów i kosztów z nią związanych. Dotyczy to również dodawania operacji do technologii oraz tworzenia zleceń. Cechy produktów, surowców i kosztów są zawsze kopiowane z wzorcowej operacji lub technologii.
 • Lista towary i usługi: do listy rozwijalnej w filtrze 'Stan mag.' dodano dwie wartości: 'zerowy' oraz 'ujemny'.
 • Licencjonowanie: rozszerzono licencję na moduł Produkcja. W przypadku korzystania przez operatora wyłącznie z licencji na moduł Produkcji, w bazie, w której zdefiniowanych jest więcej magazynów (w przypadku firmy posiadającej licencję co najmniej Handel Złoty i operatora korzystającego tylko z licencji Produkcyjnej) możliwa będzie zmiana magazynu dla Zleceń Produkcyjnych.
 • Dokument handlowy: opis analityczny na pozycjach dokumentu handlowego: zmieniono sposób ustalania kwoty opisu analitycznego na dokumentach korygujących. Do podstawy opisu analitycznego pozycji dok. handlowego pobierana jest kwota - zmiana wartości.
 • Przenoszenie dokumentów do bufora: zablokowano przesunięcie do bufora korekty faktury zaliczkowej, jeśli podlegała ona rozliczeniu z fakturą końcową.
 • Prawa: poprawiono weryfikację praw przy stosowaniu zamówień z subzasobami. Obecne działanie jest mniej restrykcyjne. Jeśli dokument zamówienia był z magazynu, do którego operator miał tylko prawo podglądu, to nie mógł on zatwierdzić Przyjęcia z subzasobem z tego zamówienia.
 • Drukarki fiskalne: w konfiguracji drukarki fiskalnej zmieniono nazwę parametru odpowiadającego za wybór protokołu komunikacyjnego między urządzeniem a enova. Poprzednia nazwa: "Model", nowa nazwa: "Protokół"
 • Definicje cen: ujednolicono działanie parametru definicji ceny decydującego o obliczaniu cen dla odbiorcy (a nie kontrahenta głównego). Obecnie parametr ten decyduje o wykonaniu całego algorytmu obliczania ceny i rabatu pozycji dokumentu albo dla odbiorcy, albo dla kontrahenta głównego. Uwaga. Mechanizm działa w przypadku, gdy przed dodaniem pozycji w dokumencie wybrano właściwego odbiorcę.
 • Kartoteka towaru: poprawiono warunki blokowania karty towarowej. Poprzednio był problem z blokowaniem, gdy towar miał stan niezerowy w zamkniętym okresie magazynowym.
 • Definicja dokumentu: zmodyfikowano parametr "Wybór partii i zasobu" definicji dokumentu, zakładka Wprowadzanie. Po wybraniu wartości "Automatyczny" pole "Dotyczy" zostanie ustawione na wartość "Zasobu", bez możliwości zmiany. Automatyczne wskazywanie dostawy działa wyłącznie dla zasobów.
 • Eksport dokumentów do xml: do wynikowego pliku XML powstającego przy wykorzystaniu polecenia "Eksport dokumentu - do pliku" dostępnego z poziomu formularza dokumentu (menu Czynności, Narzędziowe), dodano pola "Data otrzymania" oraz "Numer obcy".
 • Grupowanie towarów: w bazach demo dodano cechy grupujące dla towarów: wielopoziomowe grupowanie wg asortymentu oraz jednopoziomowe według producenta.
 • Produkcja: zmieniono sposób rozciągania list na zakładce Ogólne okna technologii. Obecnie obie listy (operacji i surowców/produktów) zmieniają wysokość przy zmianie wysokości okna. Poprzednio lista operacji miała stałą wysokość.
 • Dokument handlowy: zmieniono sposób działania w zakresie wyliczania rabatu pozycji dokumentu handlowego po zmianie towaru w tej pozycji. Obecnie w takiej sytuacji następuje przeliczenie rabatu dla nowego towaru.

Poprawione funkcje

 • Magazyn: zmodyfikowano działanie mechanizmu zamykania okresów magazynowych.
 • Prawa: poprawiono działanie prawa weryfikującego sprzedaż poniżej ceny zakupu. Weryfikacja działa także na fakturach (FV2) wystawianych z wydania (WZ2).
 • Kopiowanie dokumentów: poprawiono działanie czynności kopiuj dokument tak aby w przypadku wystawiania dokumentu ZO walutowego na kontrahenta unijnego i kopiowania go do dokumentu PZ2 na PZ2 podpowiadała się ostatnia cena zakupu  towaru występującego na tych dokumentach.
 • Lista towary i usługi: poprawiono działanie funkcji wyliczającej (Workera) StanFizyczny. Na liście towary i usługi poprzednio worker zliczał zamówienia z wszystkich magazynów zamiast z wybranego.
 • Obsługa kodów kreskowych: dodano weryfikację powtórzenia kodu EAN dla towaru również w przypadku, gdy jest on wpisywany na liście kodów umieszczonej na zakładce "Kody". Dotychczas kontrola działała tylko w przypadku, gdy kod był wpisywany na zakładce "Ogólne".
 • Dokument handlowy: poprawiono wyliczanie terminu płatności dokumentu handlowego oraz podstawiania ilości dni w polu termin.
  Podczas wystawiania dokumentu handlowego jeżeli w pierwszej kolejności zostanie zmieniony termin płatności a następnie zostanie zmieniona data wystawienia dokumentu to w polu termin płatności nie zostanie zmieniona ilość dni która została tam uprzednio wstawiona ręcznie. Natomiast data płatności zostaje obliczona uwzględniając nową datę wystawienia dokumentu oraz ilość dni wpisaną uprzednio ręczenie.
 • Produkcja: poprawiono błąd edycji ilości w pozycjach technologii polegający na tym, że nie była przy tym uwzględniana precyzja jednostki ustalona w konfiguracji.
 • Produkcja: poprawiono działanie czynności "Korekta wartości przyjęcia" dostępnej dla zlecenia produkcyjnego. Czynność pozwalała wygenerować korektę do niezatwierdzonego dokumentu przyjęcia.
 • Produkcja: poprawiono generowanie korekty wartości przyjęcia dla zlecenia produkcyjnego. Działało ono niewłaściwie w przypadku, gdy w technologii związanej ze zleceniem występowało wiele produktów (tworzyły się zbędne kolejne korekty).
 • Produkcja: poprawiono błąd zaznaczania pozycji w oknie pośrednim relacji produkcyjnej. Jeśli było ono wywoływane z poziomu otwartego formularza zlecenia, to po wybraniu opcji "Zaznacz wszystkie", zaznaczał się tylko podświetlony wiersz. Problem nie występował przy wywoływaniu okna relacji z poziomu listy zleceń.
 • Drukarki fiskalne: zmodyfikowano obsługę protokołu POSNET dla drukarek fiskalnych pod kątem obsługi sprzedaży ze stawką Zwolnioną (ZW). Wcześniej przy sprzedaży towaru ze stawką ZW i ustawionym protokole POSNET na paragonie drukowała się stawka "0%".
 • Produkcja: poprawiono następujący błąd: Podczas kalkulacji kalkulacji kosztu zlecenia produkcyjnego system zamykał się w przypadku, gdy dokumenty przyjęcia surowców użytych w zleceniu były wcześniej korygowane w określony, specyficzny sposób.
 • Generator zamówień: dokonano poprawek w generatorze zamówień, gdy do obliczeń miały być uwzględniane zamówienia odbiorców z wielu magazynów.
 • Dokument handlowy: zmodyfikowano  odświeżanie rabatów na dokumencie w przypadku zmiany kontrahenta, gdy są używane rabaty grupowe.
 • Zestawienia: zmieniono sposób filtrowania danych wg okresu na liście Zestawienia/Obroty wg kontrahentów. Obecnie o sposobie filtrowania decyduje jedynie filtr "Okres". Dotychczas uwzględniany był również filtr "Okres zamknięty", co utrudniało uzyskanie filtrowania wg okresów, które nie odpowiadały zamkniętym magazynowym. Ujednolicono tym samym działanie tych filtrów na listach "Obroty wg kontrahentów" i "Obroty wg towarów".
 • Relacje między dokumentami: zmodyfikowano sposób agregacji pozycji na dokumencie wystawianym w relacji z innego dokumentu. Jeżeli oba dokumenty są liczone od brutto to kryterium agregacji jest zgodność cen brutto po rabacie, w każdym innym przypadku weryfikowane są ceny netto po rabacie.
 • Obsługa kodów kreskowych: poprawiono błąd nadawania kodów EAN w zadanym zakresie w przypadkach, gdzie są karty towarowe z numerami wybiegającymi poza zadany zakres.
 • Kompletacja: poprawiono błąd, który polegał na braku możliwości wskazywania zasobów na kompletacji, gdy wśród składników była usługa.
 • Korekty dokumentów zakupowych: poprawiono działanie zatwierdzania korekt zakupu na towarze rozchodowanym
 • Korekty dokumentów: poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli zablokowano kontrahenta bez wskazania nadrzędnego (nie mylić z blokadą sprzedaży), nie mógł powstać KWPZ z tym kontrahentem. Mogło to więc prowadzić do braku możliwości zatwierdzenia wartościowej korekty zakupu, czego skutkiem było automatyczne generowanie takiego KWPZ. Blokada kontrahenta jest teraz ignorowana przy tworzeniu KWPZ.
 • Dokument handlowy: poprawiono naliczanie rabatów po zmianie kontrahenta w dokumencie sprzedaży. Po takiej zmianie w pozycjach naliczał się tylko rabat z karty kontrahenta, nie naliczały się pozostałe rabaty (np. grupowe).
 • Korekty dokumentów MM: poprawiono błąd polegający na niemożliwości zatwierdzenia ręcznej korekty do dokumentu MM w przypadku kiedy ilość była korygowana do zera.

Wydruki

 • Lista kontrahentów: dodano raport „Spadek sprzedaży”. Działa dla zaznaczonych kartotek.
 • Przeceny okresowe: do formularza przeceny okresowej został dodany wydruk prezentujący sprzedaż towarów objętych daną przeceną.
 • Lista faktur sprzedaży: do raportu „Raport porównawczy wg cech towarów” dodano kolumny wyliczające marże.
 • Lista faktur sprzedaży: do raportu „Raport porównawczy wg towarów” dodano kolumny wyliczające marże.
 • Magazyn: zmieniono wygląd wydruku dokumentu magazynowego. Zmiana dotyczy korekt – układu tabel Przed i Po korekcie. Prosimy o zapoznanie się z nowym wydrukiem.
 • Lista faktur sprzedaży: W wydruku „Raport porównawczy wg cech kontrahentów” dodano kolumny z marżą.
 • Lista Lista faktur sprzedaży: W wydruku „Raport porównawczy dla kontrahentów” dodano kolumny z marżą.
 • Magazyn: wprowadzono drobne poprawki w układzie wydruków stanów magazynowych, poprawiające ich czytelność.
 • Magazyn: dostosowano wydruki stanu towarów do zmiany w filtrowaniu danych na liście stanów (gdzie dodano możliwość wybrania wielu magazynów).
 • Poprawiono wydruk dokumentów magazynowych. W wydruku magazyn.aspx jako cena drukowana była cena początkowa. Obecnie drukowana jest cena po rabacie.
 • Magazyn: poprawiono stronicowanie wydruku tekstowego dokumentów magazynowych.
 • Lista dokumentów sprzedaży: zmodyfikowano Raport porównawczy według kontrahentów znajdujący się na liście Faktur sprzedaży. W przypadku, gdy w analizowanych okresach były wygenerowane dokumenty typu RW, PW występował problem, pojawiał się komunikat i nie można było wygenerować raportu.
 • Raporty dotyczące kosztów zakupu: Poprawiono działanie raportów dot. kosztów zakupu z uwzględnieniem korekt
 • Raporty - Poprawiono „raport sprzedaży wg towarów (cechy)”.  Raport w poprzednich wersjach z dokumentów korekt zamiast wartości korekty pobierał wartość po korekcie.

Dodatki

 • Komunikaty EDI, e-faktura: umożliwiono umieszczanie zawartości dowolnych plików (np. pdf) jako danych binarnych (Base64) wewnątrz plików xml generowanych za pomocą mechanizmów EDI.
 • Komunikaty EDI: zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów EDI. Dodano identyfikację kontrahenta po NIP, jeśli GLN nie jest podany.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Zmodyfikowano algorytm naliczania zajęć wynagrodzeń. Na dzień dzisiejszy program obsługuje: zajęcia alimentacyjne, zajęcia komornicze z wynagrodzenia pracowniczego, zasiłku chorobowego, umów cywilnoprawnych. W algorytmie uwzględniono obsługę dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego.
  Algorytm nie obsługuje potrąceń z zaliczek i kar pieniężnych udzielonych pracownikowi. KP Art.87 (bez § 1.3),4)), Art.87.1, Art.88, Art.90,Art.91.
  Uwaga: Nowa funkcjonalność wymaga wdrożenia przez partnera firmy enova.

 • Konfiguracja elementu wynagrodzenia: umożliwiono rozdzielenie naliczania odchyłek czasu pracy na kilka różnych elementów wynagrodzenia. Dotychczas opcja na definicji elementu „Odchyłek czasu pracy” mogła przyjmować wartość Tak lub Nie, co oznaczało naliczenie odchyłek czasu pracy w całości lub wcale. Obecnie mamy możliwość rozdzielenia odchyłek na:
  -odchyłki na plus
  -odchyłki na minus
  -odchyłki akordowe
  Dodatkowo w przypadku odchyłek na plus możemy wyodrębnić części przypadające na:
  -50%
  -100%
  -Świąteczne
  -Pozostałe
 • Umowy: Stosując czynność "Kopiuj umowę ..." umożliwiono kopiowanie dodatków przypiętych do umowy cywilnoprawnej. Po zaznaczeniu flagi "Kopiuj dodatki" na TAK zostanie skopiowany ostatni zapis historyczny z dodatku wraz z podstawami, a okres dodatków zostanie ustawiony na okres zgodny z trwaniem umowy. Ustawienie flagi "Kopiuj dodatki" na NIE spowoduje tylko skopiowanie umowy bez przypiętych do niej dodatków.
 • Wersja platynowa, definicja kalendarza: W definicji kalendarza umożliwiono oprogramowanie dodatkowych weryfikatorów do czasu pracy (zakładka Algorytm). Weryfikatory działają po włączeniu flagi "Kontrola zgodności czasu rzeczywiście przepracowanego" na TAK. Flaga dostępna w Narzędzia / Opcje / Kadry i Płace / Kalendarze / Czas pracy.
  Oprogramowano metody:public override string SprawdźDzieńPracy(DzienPracy dzień) - metoda sprawdzająca dzień pracy;           
  public override string SprawdźZestawieniePracy(ZestawieniePracy zestawienie) - metoda sprawdzająca zestawienie pracy;
  public override string SprawdźPracę(Pracownik pracownik, YearMonth miesiąc) - metoda sprawdzająca czas pracy w kontekście miesiąca.
 • Dokumenty dodatkowe: Na wydruku Świadectwa pracy wykazano dodatką informację  na temat przejęcia pracowników na podstawie art. 23' KP.
 • Deklaracje PIT: W deklaracji PIT-4R na zakładce 'Obliczenie należnego podatku' uaktualniono opis do pozycji 9 i 10.
 • Kalendarz pracownika: Zmieniono sposób wyświetlania zawartości pola CzasRozliczanyWyliczony, po wyciągnięciu pola na listę i wyborze strefy "Rozliczenie nadgodzin (prac) pojawiał się napis (stop).
 • Płace - czynności: Zablokowano historyczną czynność do generowania pliku o obniżonych składkach NFZ.
 • Wersja Platynowa, kolorowanie nieobecności: Dodano opcję umożliwiającą kolorowanie nieobecności ze względu na przyczynę. Wybór koloru odbywa się na definicji nieobecności, zakładka Kolory (Narzędzia>Opcje>Kadry i Płace>Kalendarze>Definicje nieobecności).
 • Urlop rodzicielski: w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy, która wchodzi w życie 17 czerwca i dotyczy rodziców wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012r wprowadzono nową definicję nieobecności o nazwie „Urlop rodzicielski”. W przypadku wprowadzenia urlopu rodzicielskiego mamy do dyspozycji dwie opcje wyboru w polu rozliczenie:
  - Urlop rodzicielski (80%)
  - Urlop rodzicielski (60%)
  Do nieobecności „Urlop macierzyński” dodano następujące sposoby rozliczenia:
  - Urlop macierzyński (100%)
  - Urlop macierzyński (80%)
  - Urlop macierzyński (bez zasiłku)

Zmiana funkcjonalności

 • Kartoteka pracownika: Kadry / Historia zatrudnienia / 'Nalicz okresy niewliczane' - w przypadku, gdy pracownik ma wprowadzone dwa zapisy dotyczące tego samego okresu np. całego roku 2012, wybranie opcji 'Nalicz okresy niewliczane' nie skracało zatrudnienia poza firmą do 1 roku, tylko sumowało oba wpisy - poprawiono.
 • Deklaracje PIT: W związku z interpretacją zamieszczoną na stronach Ministerstwa Finansów zmodyfikowano algorytm wykazywania niedopłaconych składek ZUS na deklaracji PIT-11 w roku korekty. Zgodnie z interpretacją składki niedopłacone w latach ubiegłych a uregulowane w roku bieżącym zamiast pomniejszać przychód na deklaracji PIT-11 powinny zostać wykazane w pozycji 75 tej deklaracji.
 • Czynność - Import RCP: W przypadku importu czasu pracy z pliku RCP w dniu, w którym wprowadzono nieobecności w logu zostaje wyświetlona dodatkowa informacja o nieobecności.
 • Zaaktualizowano od 01.07.2013 wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego: 106,5%.

Poprawione funkcje

 • Wersja platynowa, definicja stanowiska: W definicji stanowiska na zakładce 'Dodatkowe' dodano pola:  Pełna nazwa stanowiska pracy , Pełna nazwa pełnionej funkcji. W kartotece pracownika dane z przypisanej definicji stanowiska są widoczne na zakładce Etat / Umowa o pracę.
 • Deklaracja PIT: Na listach deklaracji IFT-1 oraz IFT-1R dodano wydruki tych deklaracji w wersji 9.
 • Deklaracje ZUS: Na deklaracji ZUS ZCNA poprawiono wykazywanie daty utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny. Data wyrejestrowania powinna być o dzień późniejsza niż data kończąca okres posiadania uprawnienia do ubezpieczenia na zakładce Członek rodziny / Ubezpieczenie.
 • Definicja nieobecności: Na definicji nieobecności, w zakładce Dodatkowe dodano nowy parametr "Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych". Parametr ma zastosowanie w przypadku pracowników tymczasowych, nie pozostających w dyspozycji pracowdawcy z powodu nieobecności, która powinna pomniejszać limit urlopu wypoczynkowego. Parametr domyślnie zaznaczony jest na 'Nie'.
  Przykład.
  Pracownik ma umowę od 1.04.2013 do 31.05.2013, jeśli na definicji nieobecności 'Zwolnienie chorobowe' oznaczymy parametr Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych na 'Tak'; a pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym przez 7 dni, to ma prawo do urlopu dopiero po upływie 37 dni faktycznego pozostawania w dyspozycji. Czyli za okres trwania umowy zostanie naliczony pomniejszony limit urlopu wypoczynkowego w wysokości 2 dni.
 • Korekty nieobecności: Poprawiono naliczanie składnika płacowego "Wyrównanie do minimalnej płacy". W przypadku, gdy na elemencie "Wynagrodzenia chorobowego" parametr 'Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia' zaznaczony jest na 'Tak', podczas naliczania korekty, dotyczącej zmiany chorobowego na urlop, generowało się Wyrównanie do minimalnej płacy na kwotę storna Wynagrodzenia chorobowego, a nie powinnno.
 • Podstawa urlopu wypoczynkowego: Zmodyfikowano algorytm naliczania urlopu wypoczynkowego. W przypadku zmiany stawki z godzinowej na miesięczną lub z miesięcznej na godzinową program naliczał niewłaściwe dopełnienie podstaw składników zmiennych.
 • Limit 50% kosztów uzyskania przychodów:  Zmodyfikowano algorytm naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji, gdy element wynagrodzenia rodzaju Umowa miał w parametrze 'Koszty uzyskania przychodu' wybraną opcje 'procentowe' lub 'procentowe warunkowo' a wypłaty w miesiącu przekroczenia limitu 50% kosztów uzyskania przychodów zostały naliczone w kolejności:
  1. Wypłata wynikająca z etatu,
  2. Wypłata wynikająca z umowy cywilnoprawnej
  wówczas na wypłacie umowy cywilnoprawnej nie były ograniczane koszty 50 %.
 • Wynagrodzenie minimalne: Przy zatrudnieniu na stawce minimalnej niepoprawnie wyliczało się wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik był zatrudniany na okresy tygodniowe w miesiącu. Wynagrodzenie za miesiąc wyliczało się w w kwocie 1599,99 a powinno 1600. Wprowadzono poprawki w algorytmie w powyższym zakresie.

Wydruki

 • Ewidencja normy czasu pracy: Na liście Kadry i płace / Kadry / Pracownicy pod drukarką zmieniono nazwę folderu 'Ewidencja czasu pracy'  na 'Ewidencja normy, czasu pracy'. Dodatkowo w tej części dodano wydruk 'Ewidencja normy czasu pracy'.
 • Zestawienie PIT-40: Z poziomu Kadry i Płace/Deklaracje PIT/PIT-40 dodano wydruk o nazwie "Zestawienie PIT-40". Na wydruku uwzględniono dane wynikające z deklaracji PIT-40, w szczególności Nadpłatę i Niedopłatę, którą należy rozliczyć w kolejnych wypłatach.
 • Wspólna pełna lista płac według stopni niepełnosprawności: Poprawiono wykazywanie wypłat dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy na wypłacie pracownika pierwszy element wynagrodzenia był nieoskładkowany. W takiej sytuacji pracownik nie pojawiał się na wydruku.
 • Pasek wypłaty: Na opcjach wydruku dodano parametr 'Oświadczenie płatnika' standardowo ustawiony na TAK. Parametr ten powoduje pojawienie się na wydruku następującej treści:
  'Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.'
 • Urlop rodzicielski: w związku z wprowadzeniem nieobecności „Urlop rodzicielski” wprowadzono adekwatne zmiany na wydrukach czasu pracy oraz statystycznych:
  - ewidencja czasu pracy - roczna - podsumowanie
  - ewidencja czasu pracy - roczna
  - ewidencja czasu pracy - szczegółowa - RCP
  - ewidencja czasu pracy - szczegółowa
  - ewidencja czasu pracy
  - Zestawienie DG-1
  - Zestawienie Z-03
 • Tabela PracownikIdx: W wersji 9.3 została usunięta tabela PracownikIdx. W związku ze zmianą uaktualniono poniższe wydruki.
  Lista wydruków:
  1. Raport błędów import RCP, 2. Błędy kalendarza obecności, 3. Miesięczne zestawienie dodatków i potrąceń, 4. Ewidencja czasu pracy - roczna - podsumowanie,5. Ewidencja czasu pracy - roczna, 6. Ewidencja czasu pracy - rozliczenie nadgodzin, 7. Ewidencja czasu pracy – szczegółowa, RCP, 8. Ewidencja czasu pracy - szczegółowa, 9. Ewidencja czasu pracy, 10. Zestawienie GUS DG-1 2009, 11. Zestawienie GUS DG-1, 12. Zestawienie GUS Z-02 2007, 13. Zestawienie GUS Z-02 2011, 14. Zestawienie GUS Z-02, 15. Zestawienie GUS Z-03 2009, 16. Zestawienie GUS Z-03 2011, 17. Zestawienie GUS Z-03, 18. Zestawienie GUS Z-06 2006, 19. Zestawienie GUS Z-06 2007, 20. Zestawienie GUS Z-06 2008, 21. Zestawienie GUS Z-06 2009, 22. Zestawienie GUS Z-06 2010, 23. Zestawienie GUS Z-06 2011, 24. Zestawienie GUS Z-06, 25. Zestawienie GUS Z-12 2009, 26. Zestawienie GUS Z-12, 27. Karty RCP, 28. Konta bankowe pracowników, 29. Limity nieobecności, 30. Lista nieobecności RSA, 31. Lista nieobecności wg def., 32. Lista nieobecności ZUS, 33. Lista nieobecności, 34. Koniec okresu zasiłkowego, 35. Pracownicy - Lista pełna, 36. Pracownicy - Lista skrócona, 37. Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 38. Raport o stażu pracy, 39. Pracownicy wg wydziałów, 40. Raport o zmianie warunków zatrudnienia, 41. Pracownicy tymczasowi - Zestawienie okresów zatrudnienia, 42. Lista pracowników przekraczających próg urlopowy z 20 na 26 dni, 43. Lista członków rodziny pracowników, 44. Świadczenia socjalne, 45. Ukończone szkolenia, 46. Uzyskane uprawnienia, 47. Zajęcia wynagrodzenia, 48. Zestawienie do nagrody jubileuszowej, 49. Zestawienie nieobecności, 50. Ewidencja zleceniobiorców, 51. Historia zmian warunków zatrudnienia, 52. Znajomość języków obcych, 53. Karta przychodów w pracownika, 54. Karta wynagrodzeń, 55. Karta wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 56. Karta zasiłkowa, 57. PIT-11 Zestawienie, 58. PIT-8AR Zestawienie, 59. PIT-8b Zestawienie, 60. Podsumowanie wykonania akordów, 61. Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń.
 • Pełna lista płac: W opcjach wydruku włączono parametry: Ubezp.zdrowotne, Fundusze na 'TAK'. W związku z tym na wydruku pojawiła sie informacja o wysokości naliczonych składek  FP i FGŚP oraz składki zdrowotnej.
 • Umowa zlecenie/o dzieło: Na opcjach wydruków 'Umowa zlecenie' , 'Umowa o dzieło' dodano parametry:
  KRS - parametr standardowo zaznaczony jest na 'TAK' i powoduje wyświetlenie na wydruku numer KRS. KRS pobierany jest z konfiguracji systemu, z zakładki Firma/ Dane o działalności.
  Sąd - pole tekstowe do uzupełnienia. W przypadku nie uzpełnienia pola na wydruku pojawi się tekst  'Sąd w [oznaczenie sądu]  . . .'.
 • GUS DG-1: Na opcjach wydruku dodano parametr 'Elementy wg okresu LP'. Po zaznaczeniu parametru na "TAK" elementy wynagrodzenia do zestawienia DG-1 będą uwzględniane według okresu listy płac. 
 • GUS Z-02: Zmodyfikowano pobieranie liczby nadgodzin w dziale 'Czas Pracy' w wierszu 'Godziny przepracowane w czasie nadliczbowym' zestawienia GUS Z-02. W przypadku, gdy odchyłki były wypłacane oddzielnym elementem wynagrodzenia w dziale 3, wierszu 3 pokazywały się zera.
 • Świadectwo pracy: W opcjach wydruku dodano nowy parametr: Url. dod. z url. wyp. Parametr domyślnie zaznaczony jest na 'Nie'.
  Po zaznaczeniu na 'Tak': - w punkcie 4.1 łącznie wykazywany jest wykorzystany urlop wypoczynkowy i urlop dodatkowy.
  Z wydruku usunięto pozycję numer EKD.
 • Zestawienie list płac: Poprawiono wykazywanie na wydruku zestawienia list płac elementów nieopodatkowanych i nieoskładkowanych. W przypadku wypłacenia takiego elementu na wydruku był on wykazywany w tabeli 'Nieopodatkowane elementy wynagrodzenia ( podst. ubezp. społecznych)', podczas gdy powinien pojawić się w tabeli 'Nieopodatkowane elementy wynagrodzenia'. Elementy ze znakiem ujemnym zostały przeniesione do kolumny 'Potrącenia'. Przywrócono pozycję 'Koszty' w tabeli 'Podatki'. 
 • Pełna lista płac: Poprawiono wydruk "Pełna lista płac". Po zaznaczeniu w opcjach wydruku parametru "Podstawy składek" na TAK, tabelka z kwotą do wypłaty nie mieściła sie na wydruku.
 • Podstawa naliczania zasiłków ( ZUS Z-3): Zmodyfikowano punkt 1 wydruku. W przypadku zmiany wymiaru etatu zamiast daty aktualizacji danych pracownika, wprowadzona została data zatrudnienia.

Dodatki

 • Dll UCZELNIA: Na kartotece pracownika został rozbudowany słownik kariery naukowej o 'Kwalifikacje I stopnia' odpowiadające uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz 'Kwalifikacje II stopnia' odpowiadające uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  Podstawa prawna art 37 ust.1 ustawy z 12 września 1990 o tytule naukowym i stopniach naukowych. Dz. U. Nr65, poz 386i z 1997r. nr 43, poz. 272. Zaświadcza się, że uprawnienia wynikające z uzyskania kwalifikacji I i II stopnia w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej są równoważne uprawnieniom wynikającym z uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.
 • Dll PROKURATURA: Został dodany nowy dodatek Prokuratura. Dodatek umożliwia szczegółową ewidencję danych prokuratorów oraz ewidencję przebiegu służby wraz z wydrukiem "Przebieg służby prokuratorskiej". Dodatek jest odpłatny.
  Do dodatku Prokuratura został przeniesiony moduł Biegli.
 • Dll ODZIEŻ ROBOCZA: Wprowadzone zmiany na poziomie zestawienia stanu wydanej odzieży (dll i wydruk):
  1. Zniszczenie odzieży przy braku magazynu zwrotów.
  W systemie istnieje możliwość odnotowania faktu zniszczenia wydanej odzieży roboczej – na pozycji dokumentu handlowego Wydania Odzieży, na zakładce Cechy – pole o nazwie ‘Ilość zniszczona’. W przypadku, gdy użytkownik odzieży zgłosi zniszczenie konkretnego asortymentu, operator może wprowadzić taką informację w tym polu.  Skutkuje to brakiem konieczności zwracania takiego towaru na magazyn zwrotów, a generowane zestawienie odzieży roboczej traktuje ilość towaru wg wzoru:
  ilość na dokumencie WDO – wartość cechy ‘Ilość zniszczona’.
  Automatycznie zatem, po wpisaniu ilości zniszczonej do systemu, będzie możliwość wydania kolejnego asortymentu z magazynu wg zestawu pracownika.
  2. Zarządzanie kartami towarowymi.
  Karta towarowa, oprócz swojej nazwy, posiada dodatkowo zdefiniowaną cechę ‘Nazwa’. W niej możemy określić ogólną nazwę towaru (wyłączając z niej ew. informacje o rozmiarze, kolorze itp.). Zastosowanie tej cechy jest w momencie, gdy chcemy aby mechanizm zestawienia odzieży roboczej dokonał „zbicia” wydanych pozycji towarowych do jednej, grupowanej po dodatkowej nazwie.
  Standardowo mechanizm rozróżnia towary po ich nazwie, fakt każdego kolejnego wydania asortymentu z danej grupy lecz o innej nazwie, wykazywany jest w osobnych wierszach, rozbijając pozycje wg ilości.
  W momencie, gdy dla użytkownika systemu istotna jest informacja zbiorcza, bez szczegółowego rozbicia na towary o różnej nazwie, stosuje się dodatkową cechą grupującą (‘Nazwa’) – w niej możemy zapisać nazwę wspólną dla pewniej grupy towarów, np.: ‘buty classic 42’, ‘buty classic 45’, itp. – ustawiamy na kartach towarowych cechę ‘Nazwa’ na ‘buty classic’ – dla systemu jest to informacja, iż pomimo rożnych nazw kart towarowych – dla zestawienia towarów będzie to ta sama pozycja.
  Cecha wykorzystywana jest w sytuacjach, gdy pracownikowi wydawana jest ta sama pozycja asortymentowa ale połączona z różnymi towarami magazynowymi ze względu na rozmiar, kolor lub inną cechę towaru zapisaną w jej nazwie.

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

 • Rozrachunki wg kontrahentów: filtr 'Ukryj podmioty bez rozrachunków' zastąpiono filtrem 'Pokaż podmioty' z możliwością wyboru rozrachunków dla:
  - wszystkich kontrahentów,
  - kontrahentów z rozrachunkami (odpowiednik dotychczasowego 'ukryj bez rozrachunków'),
  - kontrahentów do rozliczenia (kontrahenci którzy mają do rozliczenia zobowiązania i należności),
  - kontrahentów do rozliczenia całkowitego (kontrahenci dla których kwota zobowiązań jest równa kwocie należności).
 • Zmiana terminu na rozrachunkach: w parametrach czynności zmiany terminu dodano parametry w celu informacyjnym czy dana płatność powiązana jest z przelewem oraz czy istnieją rozliczenia EŚP. Dzięki tym informacjom użytkownik może zdecydować czy mimo istniejących rozliczeń/przelewów będzie taką czynność wykonywał.
 • Generowanie przelewów: Do czynności Przygotuj przelewy dodano parametr 'Rachunek wg płatości' którego zaznaczenie pozwala stworzyć przelewy dla ewidencji śp wskazanych wcześniej na zobowiązaniu. Możliwe jest generowanie zbiorczo przelewów dla różnych ewidencji.
 • Uaktualniono odsetki od zaległości podatkowych. Od 6 czerwca 2013 r. obowiązuje stopa 10,5%.
  Uaktualniono odsetki maksymalne. Od 6 czerwca 2013 r. obowiązuje stopa 17%.
 • Uaktualniono odsetki od zaległości podatkowych. Od 4 lipca 2013 r. obowiązuje stopa 10%.
  Uaktualniono odsetki maksymalne. Od 4 lipca 2013 r. obowiązuje stopa 16%.

Zmiana funkcjonalności

 • Termin płatności: umożliwiono pozostawienie na formularzu płatności pustego pola 'Termin płatności' (na liście wyświetlany termin max), pole 'Termin dni' jest uzupełniane wartością 9999. Zmiana pozwala obsłużyć sytuacje, kiedy w umowach handlowych między podmiotami nie określa się terminu płatności.
 • Rozliczenia płatności PLN z zapłatami w walucie obcej: wprowadzono nowy mechanizm rozliczeń w przypadkach gdy zapłata wprowdzona jest w walucie obcej (kwota i kwota raportu w tej samej walucie, innej niż PLN) a płatność w PLN. Takie rozliczenia odbywają się według proporcji w oparciu o kwotę w walucie obcej i kwotę księgi (w PLN).
 • Rozliczenia w różnych walutach: zmieniono sposób rozliczania kilku płatności w różnych walutach z zapłatą w walucie obcej. Dodawane płatności w walucie obcej przeliczane są na złotówki po kursie zapłaty. Tak przeliczone wartości walutowe oraz rozliczane płatności w złotówkach sumowane są i kontrolowane względem wartości w polu Kwota (deklarowana kwota).
 • Termin płatności - weryfikator: umożliwiono zmianę terminu płatności dla rozrachunków z rozliczeniem EŚP oraz dla płatności, które mają wygenerowany przelew. Brak możliwości zmiany terminu nastąpi, jeżeli rozliczenie jest zablokowane np. dokumentem noty odsetkowej lub gdy płatność jest powiązana z rozliczeniem kasowym VAT.
 • Rozrachunki wg dokumentów: zmieniono prezentację wartości NależnośćPLN, ZobowiązaniePLN, SaldoPLN. Pola te prezentują wartości rozrachunków wg aktualnego kursu z tabeli Kursów średnich NBP wg daty ogłoszenia. Jeżeli w danym dniu nie został jeszcze określony kurs, pola prezentują zero (dotychczas pokazywała się informacja 'stop').
 • Rozrachunki wg dokumentów: dla parametru Rozliczaj zapłaty w czynności rozliczania dokumentów zmieniono listę doboru rozliczeń na:
  1. Wg Kwoty Raportu - działanie jak dotychczas wg kwot raportu.
  2. Wg Kwoty (deklarowanej/księgi) - dwa dotychczasowe sprowadzono do jednego sposobu obliczania; zgodność kwot oraz proporcja rozliczenia ustalane są na podstawie kwoty deklarowanej na zapłacie (pole Kwota), a w przypadku rozliczeń typu 'płatność w PLN - zapłata w walucie obcej' dodatkowo w oparciu o kwotę księgi na zapłacie (pole 'W walucie systemowej').
 • Rozrachunki wg dokumentów: dokonano ujednolicenia logiki obliczania kwot Ksi i KsiOpe. Zmiany widoczne na polach Workers.Info.ZobowiązanieKsi/NależnośćKsi oraz Workers.Info.ZobowiązanieKsiOpe/NależnośćKsiOpe. Obie wartości liczą się teraz na podstawie wartości z zapisów księgowych i rozliczeń księgowych.
 • Rozrachunki Wg dokumentów: zmieniono sposób przeliczenia właściowści Workers/Info/ZobowiązaniePLNHist i Workers/Info/NależnośćPLNHist dla rozrachunków w walutach obcych. Wartości rozliczone częściowo obliczane są jako sumy przeliczonych na PLN dotychczasowych rozliczeń. Dotychczas wartości rozliczone częściowo obliczane były poprzez przeliczenie na PLN sumy rozliczeń w walucie. Wartości rozliczone obliczane są jako różnica wartości całego rozrachunku i wartości rozliczonej.

Poprawione funkcje

 • Raporty ewidencji środków pieniężnych: zablokowano edycję pozycji na raporcie kasowym z poziomu Ewidencji Dokumentów po wycofaniu się z rezultatu predekretacji.
 • Rozrachunki wg kontrahentów: poprawiono działanie klawisza Backspace, dotychczas jego użycie w filtrach nad listą powodowało powrót do wyższego poziomu, po zmianie Backspace powoduje powrót do wyższego poziomu tylko wtedy, kiedy lokator ustawiony jest na liście.
 • Opis na płatności: zablokowano kasowanie opisu w trakcie zmiany typu przelewu. Na zobowiązaniu po zmianie typu przelewu na standardowy lub walutowy, opis nie ulega zmianie.
 • Import wyciągów bankowych (Soneta.Banki): poprawiono błąd polegający na dostępności czynności importu bez zainstalowanej biblioteki dodatku.

Wydruki

 • Rozrachunki wg dokumentów: udostępniono wydruk 'Wycena rozrachunków walutowych' umożliwiający wycenę nierozliczonych rozrachunków wg dowolnego kursu.
 • Rozrachunki Wg dokumentów: zmieniono sposób obliczania wartości we wszystkich wydrukach struktury wiekowej. Dotychczas niektóre wartości były obliczane bezpośrednio w wydruku. Po zmianach wszystkie wartości uzyskiwane są za pośrednictwem właściwości rozrachunków obliczanych w enova (Worker.Rozrachunek.Info). Dla obliczeń w trybie rozliczeń księgowych wszystkie wartości obliczane są na podstawie zapisów księgowych powiązanych z rozrachunkami i rozliczeń księgowych.

Dodatki

 • Import wyciągów bankowych (Soneta Banki): filtr BPH (MT940) podniesiono do wersji 2.
 • Import wyciągów bankowych (Soneta Banki): do filtru Multibank dodano możliwość importu wyciągów z MULTIKONTO_E-BUSINESS_CLASS.
 • Import wyciągów bankowych (Soneta Banki oraz Wirtualne Rachunki Bankowe): dodatki zostały dostosowane do pracy z wersją 9.3. UWAGA! Do pracy z wersją 9.3 konieczne są  nowe wersje dodatków.

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

 • Schematy księgowe: istotna zmiana w zakresie działania całego mechanizmu automatycznej predekretacji. Zmieniony został sposób kompilacji algorytmu schematów księgowych. Dotychczas algorytm schematów przygotowywany był odrębnie dla każdego typu dokumentów, ale taka kompilacja była odświeżana przy każdej predekretacji. W wersji 9.3 wprowadzono następujące zmiany:
  1.    Kompilacja algorytmu schematów wykonywana jest jeden raz przy pierwszej predekretacji i jest zapamiętywana do czasu zakończenia pracy z programie lub zmian w definicji schematów.
  2.    Kompilowane są jednocześnie wszystkie aktywne schematy (schematy do wszystkich typów dokumentów, ze wszystkich okresów obrachunkowych).
  3.    Błąd algorytmu w którymkolwiek aktywnym schemacie uniemożliwia wykonanie predekretacji jakiegokolwiek dokumentu.
  4.    Do kompilacji nie wchodzą zablokowane schematy (parametr na definicji schematu).
  5.    Nieaktywność schematów można ustawić dla całego okresu obrachunkowego (nowy parametr na definicji okresu obrachunkowego).
  Konwersja bazy podczas przejścia z wersji wcześniejszej niż 9.3.
  1.    Na wszystkich okresach obrachunkowych z wyjątkiem dwóch ostatnich ustawiana jest nieaktywność schematów księgowych.
  2.    W obrębie dwóch ostatnich okresów obrachunkowych sprawdzana jest poprawność definicji schematów księgowych. Niepoprawnie zdefiniowane schematy mają ustawianą blokadę.
  Aby mechanizm predekretacji działał wydajnie należy w kolejnych latach wyłączać aktywność schematów księgowych w zakończonych okresach obrachunkowych.
 • Schematy księgowe / Deklaracja VAT-7: umożliwiono wykorzystanie w schemacie księgowym zaokrągleń podatku należnego i naliczonego.
 • Deklaracje VAT-7 i VAT-7K: na wydrukach w pozycji 9. Nazwa pełna, REGON * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL ** wprowadzono automatyczne pomniejszanie rozmiaru czcionki, gdy ilość znaków przekracza 80.
 • Deklaracje VAT: na wydrukach załączników VAT-ZT, VAT-ZZ, NAD-ZP w pozycjach 4. Nazwa pełna* / Nazwisko** i 5. Nazwa skrócona* / Piersze imię** wprowadzono automatyczne pomniejszanie rozmiaru czcionki, w sytuacji gdy ilość znaków jest równa lub większa 35.

Zmiana funkcjonalności

 • Ewidencja ryczałt –Zaliczka na podatek ryczałtowy: dodano możliwość tworzenia zobowiązania podatkowego podlegającego rozliczeniu w eśp z tytułu zaliczki na podatek ryczałtowy. Wygenerowanie płatności możliwe jest po zaznaczeniu na kartotece właściciela /właściciel PIT-5 parametru 'Licz zobowiązania wobec urzędu skarbowego'.
 • KPiR domyślna data księgowania: w konfiguracji Narzędzia / Opcje / Ewidencja Dokumentów / Ogólne, dodano Domyślną Datę Księgowania Sprzedaży - standardowo ustawiona jako data dokumentu, z możliwością zmiany na: datę operacji, datę ewidencji. Domyślna data księgowania zakupu pozostaje bez zmian.
 • eDeklaracje: przy próbie użycia podpisu nieweryfikowanego dla deklaracji innych niż VAT-7, VAT-7D, VAT-7K wprowadzono komunikat w logu "Podpisanie deklaracji ... jest niemożliwe przy pomocy podpisu nieweryfikowanego". Zgodnie z ustawą z podpisu nieweryfikowanego mogą korzystać osoby fizyczne dla w/w trzech typów deklaracji VAT.
 • Ewidencja dokumentów: ukryto czynność kopiowania dokumentów sprzedaży/zakupu/PK w przypadku, gdy nie ma licencji na KPiR lub KH. 
 • Schematy księgowe: usprawniono księgowanie dokumentów z dużą ilością zapisów dla których w schematach księgowych włączono opcję 'Sumuj zapisy'.
 • Dokumenty ewidencji / Zakładka VAT: wprowadzono możliwość zmiany proporcji podziału zakładki pomiędzy listą elementy VAT a rozliczeniem VAT.
 • Ewidencja Pojazdów: na formatce naliczania kosztu dodano dodatkowe pole 'ilość (kg)', wartości wpisane w tym polu są automatycznie przeliczane na 'ilość paliwa (dm3)' - przeliczenie następuje również w drugą stronę.
 • PK na konta rozrachunkowe: Dla czynności 'Utwórz płatność z zapisu' zmieniono skrót klawiaturowy z F8 na F6.
 • eDeklaracje VAT-7: usunięto wymagalność pola Regon.
 • eDeklaracje VAT-UE: usunięto wymagalność pola Regon.
 • Rozliczenia kasowo-księgowe: Udoskonalono działanie mechanizmu rozliczeń kasowo-księgowych w sytuacji gdy jeden zapis księgowy jest w PLN, a drugi w walucie obcej. Wprowadzone zmiany eliminują powstawnie groszowych różnic kursowych wynikających z zaokrągleń.

Poprawione funkcje

 • Predekretacja dokumentów księgowych: zoptymalizowano operacje predekretowania dokumentów z dużą ilością zapisów w dekrecie. Zoptymalizowano również usuwanie tego typu dekretów.
 • Generowanie BO z poprzedniego okresu / salda: zmieniono sposób generowania bilansu otwarcia dla sald kont zwykłych jeśli na saldo konta składają się zapisy w różnych walutach. Po zmianie przenoszone jest saldo dla konta bilansowego wraz z saldem konta pozabilansowego (dotyczy kont które posiadają tylko jedno powiązane konto walutowe z saldem).
 • Rozliczenia księgowe: Poprawiono działanie dodatkowego wiersza na górze listy pozwalającego na filtrowanie danych.
 • Rozliczenia księgowe: poprawiono błąd pojawiający się po wywołaniu r